మీ పేరులోని అచ్చులతో మీ రహస్య జాతకం తెలుసుకోండిలా….

  Sterp:1 ఇంటి పేరుతో సహా మీ మొత్తం పేరును ఇంగ్లీష్ లో రాయండి. Ex: Konidela Chiranjeevi. Step:2 ఈ పేరులో ఉన్న అచ్చులను అంటే AEIOU లను మాత్రమే ఓ పక్కకు రాసుకోండి. Ex : పై పేరులోని […]

Share This Article