ఈ లోకం లో వింత నిజాలు – తప్పక చదవండి

వింత నిజాలు -అవునా ? * భూ భాగంలో 20% హిందూ మహా సముద్రమే! * టామ్ మరియు జెర్రీల మొదటి పేర్లు జాస్పర్ మరియు జింక్స్! * ఆకుపచ్చ అనకొండ పెద్ద జంతువును వేటాడి తిన్నాక దాదాపు నెలరోజులు ఆహారం […]

Share This Article